GRANORD Sp. z o.o. PRODUCENT KONSTRUKCJI STROPOWYCH

+48 795 460 209

PRODUCENT KONSTRUKCJI STROPOWYCH
GRANORD Sp. z o.o.
SYSTEM STROPOWY GRANORD
GRANORD Sp. z o.o.
BELKI SPRĘŻONE o wysokiej wytrzymałości
GRANORD Sp. z o.o.
PRODUKCJA PUSTAKÓW wysokiej jakości
GRANORD Sp. z o.o.
Previous slide
Next slide

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Granord Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, NIP:5951460985,wpisana do   KRS pod numerem 0000369473,  tel.: +48 795 460 209, e-mail: biuro@granord.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i identyfikacji dokumentacji projektowej, przygotowanie i identyfikacja dokumentacji cenowej, wystawienie proforma faktury i faktury oraz dokumentów związanych z transportem materiałów do klienta ( WZ) a także powierzenia przetwarzania na podstawie zawartych umów – Biuro Rachunkowe.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a),b) ,c) ,d) , f) RODO.

3.Podane przez Państwa dane osobowe administrator GRANORD Sp. z o.o. przetwarza w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (np. biuro księgowo-kadrowe,).

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania opisanych wyżej celów oraz okres zgodny z wypełnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa ciążących na Administratorze.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane ma Pan/Pani prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. W celu realizacji praw określonych w pkt 6 i 7 należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt 1 adres e-mail.

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji pod warunkiem, że to nie jest  związane z wypełnieniem  przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorstwa.

10.Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

12. Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Přihlášení